Hej!

 

I söndags 11/2 hade vi Årsmöte i Tåkern Bygdens Ridklubb.

Där valdes bland annat en styrelse vilka nu består av:

 

Ordförande: Bo Aronsson

Styrelseledamöter: Anneli Mildh och Helena Lundborg

Suppleanter: Maria Jansén och Susanne Aronsson

Ungdomsledamot: Matilda Falkhede

Valberedning: Ewa Lund och Matilda Falkhede

 

Under ett planeringsmöte den 28/1 2012 tillsammans med Per och Lotta bestämde vi

en del aktiviteter för Ridklubben under våren och en bit in i sommaren.

 

Dessa förslag kom upp som ridklubben skulle kunna stå för:

 

 • · Klubbtävling i april/maj
 • · Gemensamt med medlemmarna arrangera det praktiska arbetet inför klubbtävlingen
 • · Inför riddarspelen på Ekenäs slott, arrangera en avsutten aktivitet där vi gör rekvisita
 • · Vara behjälpliga vid ponnyridningen under Birgittadagarna i maj i Vadstena
 • · Ordna kringaktiviteter vid ridskoleavslutningen i juni
 • · Ridskolan kommer att ordna en pilgrimsritt för ungdomar i början av juni. Ridklubben planerar kvällsaktiviteter och ev mat.
 • · Köpa in olika videos till ridskolan för att inspirera teoriutbildningen
 • · Ev ansvara för den teoretiska delen av skötarutbildning 1 gång/månaden för barn/ungdomar
 • · Införskaffa Ridborgarmärket (om vi blir medlemmar i Svenska Ridsportförbundet) så att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att ta det.
 • · Ansvara för julshowen i december

 

För att kunna vara med på dessa aktiviteter behöver du vara medlem i Tåkernbygdens Ridklubb. Det blir du genom att betala en medlemsavgift till Bankgiro: 810-2147. Du uppger ditt namn och personnummer på samtliga som ska ingå i medlemskapet.

 

400:- /familj

200:- enskild medlem

 

Vi hoppas på att bli många, tillsammans blir vi starka!                        

 

Mvh

Susanne Aronsson

Hej!

Nu har vi i interimsstyrelsen haft möte angående bildande av ridklubb i
Kolsbro.
Här kommer ett protokoll om vad vi diskuterade.
Kallelse till medlemsmöte kommer senare, men boka lördagen den 10 september
klockan 12.00
så att Du säkert kan vara med. Mötet kommer att vara på Kolsbro Häst och
fritid.
Med vänlig hälsning
Interimsstyrelsen/gm Susanne Aronsson

Protokoll från allmänt möte

Plats: Kolsbro häst och fritid

 

Närvarande: Anneli Mildh, Bo Aronsson, Helena Lundborg, Maria Jansén, Susanne Aronsson

Mikaela Borkowski, Lotta Falkhede Elf

 

 1. Bo Aronsson öppnade mötet och hälsade välkomna
 2. Valav ordförande för mötet blev Bo Aronsson
 3. Val av sekreterare för detta möte blev Susanne Aronsson
 4. Till protokollsjusterare valdes Maria Jansén
 5. Närvarande, se inledning.
 6. Dagordningen godkändes
 7. Under punkt 7 blev det diskussion om vad föreningen ska heta. Interimsstyrelsen har redan
  lagt ett förslag: Tåkernbygdens ridklubb. Det känns viktigt att namnet
  välkomnar människor från ett större upptagningsområde vilket gör att namnet
  Tåkernbygden känns aktuellt ha med.  Det
  diskuterades även att namnet borde täcka in alla former av hästhanteringen i
  ridklubben och ett förslag på Tåkernbygdens
  hästsportförening
  lades fram. Det yttrades att namnet eventuellt kunde bli

  för långt, varför vi bestämde oss för att rösta på de två förslagen. Namnet Tåkernbygdens ridklubb fick flest röster vilket vi kommer att kalla ridklubben.

 8. Under denna punkt läste ordförande upp de typstadgar Svenska Ridsportförbundet
  fastställt och som interimsstyrelsen föreslagit. Dessa stadgar godkändes av
  samtliga på mötet . Se bilaga av stadgeformuläret.

Under stadgarnas:

 • §
  1 Ändamål:

  att främja gemenskap och intresse för
  hästhantering och ridning för ryttare i alla åldrar.
 • §
  17 Styrelsen
  :

  skall bestå av ordförande samt lägst 2 och
  högst 4 ordinarie ledamöter samt
  lägst 1 och högst 2 suppleanter. Kallelse till
  styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde
  föreligger. Ordförande är dessutom skyldig att kalla till sammanträde då minst 1 ledamot så begär.

Övriga
sektioner
:

Det kommer att finnas en ungdomssektion som kommer att ta tillvara frågor som
speciellt rör de yngre medlemmarna. Ledningen för varje sektion utövas av en
sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 2 övriga ledamöter.


 1. Mötet fastställde medlemsavgift som kommer att gälla fram till första årsmötet.

Årsavgiften blir 200: -/pers eller 400:-/hel familj.

 1. Bo Aronsson skickar in ansökan om inträde i Svenska Ridsportförbundet

 2. Under övriga frågor informerade Susanne Aronsson om att det kommer att hållas ett
  möte i Bygdegården i Borghamn den 14 september klockan 18.00. Det är Leader Sommenbygden som kommer att diskutera utvecklingsarbete av landsbygden i detta område. Susanne och Bo Aronsson och Lotta Falkhede Elf kommer att närvara för att informera om verksamheten på Kolsbro häst och fritid och som vi hoppas kan intressera utvecklingsarbetet av landsbygden.

 

 

2011-09-10

Sekreterare:

 

 

Susanne Aronson

 

 

Justerare:                                                                      Ordförande:                                   

 

 

Maria Jansén                                                              Bo Aronsson